Ooit een stengel van een Yucca gloriosa doorgesneden?

Wat zie je dan?
In elk geval iets wat helemaal niet op hout lijkt!

De stengel van een Yucca bestaat uit een geraamte van vaatbundels die ingebed liggen in een grondweefsel van parenchym. In een vers aangesneden stengel is dit parenchym net dikke pap, met daarin de vaatbundels die net lijken op stugge haren.

© copyright
Categorieën: Gezien

0 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

The maximum upload file size: 1 GB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here